სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში - აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,
სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში

ზუგდიდიფოთიმარტვილიხობიწალენჯიხაჩხოროწყუაბაშასენაკიმესტიარეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021სამოქმედო გეგმაანგარიშები

სამართლებრივი აქტები

► „სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების უფლება-მოვალეობებისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ“ სახელმწიფო რწმუნებულის 2021 წლის 20 ივლისის №54 განკარგულება

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2021 წლის 21 მაისის სხდომის ოქმი №1

✔ 2021 წლის  21 მაისის  სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1

✔ 2021  წლის  21 მაისის  სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №2 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2020 წლის 29 დეკემბერი სხდომის ოქმი №3

✔ 2020 წლის  29 დეკემბრის  სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1

✔ 2020 წლის  29 დეკემბრის  სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №2 

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2020 წლის 14 აგვისტოს  სხდომის ოქმი №2

✔ 2020 წლის  14 აგვისტოს  სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №2

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2020 წლის 26 ივნისის სხდომის ოქმი №1

✔ 2020 წლის  26 ივნისისი  სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1

► "ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის №529 განკარგულების გათვალისწინებით, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში საქმიანობის დამატებითი ღონისძიებების განსაზღვრის თაობაზე

►,,საქართველოსადმინისტრაციულ-ტერიტორიულერთეულებში (აბაშის,ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისმუნიციპალიტეტებსადაქალაქფოთისმუნიციპალიტეტში) სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების უფლებამოვალეობებისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ, სახელმწიფორწმუნებულის 2019 წლის9 აგვისტოს №143  განკარგულება

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში (აბაშის,ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში) სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ" სახელმწიფო რწმუნებულის 2019 წლის 22 ივლისის №119 განკარგულება

✔ სახელმწიფო რწმუნებულის 2019 წლის 22 ივლისის №119 განკარგულების დანართი 

✔ შინაგანაწესის პროექტი

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2019 წლის 18 ივლისის  სხდომის ოქმი №4

✔ 2019 წლის  18 ივლისის  სხდომის ოქმი №4-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2019 წლის 05 ივნისის  სხდომის ოქმი №3

✔ 2019 წლის  05 ივნისის  სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2019 წლის23 აპრილის  სხდომის ოქმი №2

✔ 2019 წლის 23 აპრილის  სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №1

განკარგულება სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების უფლება მოვალეობებისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ 21.02.2019

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2019 წლის13 თებერვლის  სხდომის ოქმი №1

✔ 2019 წლის 13თებერვლის სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთანარსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2018 წლის 25 დეკემბრის სხდომის ოქმი №3

✔ 2018 წლის 25 დეკემბრის სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2018 წლის 15 მარტის სხდომის ოქმი №3

✔ 2018 წლის 15 მარტის სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2018 წლის 24 იანვრის სხდომის ოქმი №1

✔ 2018 წლის 24 იანვრის სხდომის ოქმი №1-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 26 დეკემბრის სხდომის ოქმი №9

✔ 2017 წლის 26 დეკემბრის სხდომის ოქმი №9-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 8 აგვისტოს სხდომის ოქმი №8

✔ 2017 წლის 8 აგვისტოს სხდომის ოქმი №8-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 25 ივლისის სხდომის ოქმი №7

✔ 2017 წლის 25 ივლისის სხდომის ოქმი №7-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 14 ივლისის სხდომის ოქმი №6

✔ 2017 წლის 14 ივლისის სხდომის ოქმი №6-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 07 ივლისის სხდომის ოქმი №5

✔ 2017 წლის 07 ივლისის სხდომის ოქმი №5-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 30 ივნისის სხდომის ოქმი №4

✔ 2017 წლის 30 ივნისის სხდომის ოქმი №4-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 9 ივნისის სხდომის ოქმი №3

✔ 2017 წლის 9 ივნისის სხდომის ოქმი №3-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 13 აპრილის სხდომის ოქმი №2

✔ 2017 წლის 13 აპრილის სხდომის ოქმი №2-ის დანართი №1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის ოქმი №1

✔ 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის ოქმი №1-ის დანართი 1

► აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში

✔ დანართი 1 თემი აბაშა  ✔ დანართი 2 თემი ზუგდიდი  ✔ დანართი 3 თემი მარტვილი ✔ დანართი 4 თემი მესტია  ✔ დანართი 5 თემი სენაკი  ✔ დანართი 6 თემი ჩხოროწყუ ✔ დანართი 7 თემი წალენჯიხა  ✔ დანართი 8 თემი ხობი  ✔ დანართი 9 ქალაქი ფოთი  ✔ დანართი 10 ქალაქი ზუგდიდი 

►აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის, ქალაქ ზუგდიდისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან - გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს სხდომის ოქმი

►აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტბსა და ქალაქ ზუგდიდსა და ფოთის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულთან–გუბერნატორთან არსებული სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს 2014 წლის საქმიანობის ანგარიში

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე


სახელმწიფო რწმუნებულ ის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ


სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო მოხელეთა სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების თაობაზე


სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ


საჯარო რეესტრის წარმოების წესის შესახებ ინსტრუქციისა და საჯარო რეესტრის ფორმის დამტკიცების თაობაზე


სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო მოხელეთა სამსახურებრივი უფლებამოსილებების განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ


სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების უფლება–მოვალეობებისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ


სამეგრელო –ზემო სვანეთში 2014 წელს საერთაშორისო ბიზნესფორუმის ჩატარების თაობაზე


,,აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 2014 წლის 14 იანვრის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


,,სამეგრელო–ზემო სვანეთში 2014 წელს საერთაშორისო ბიზნესფორუმის ჩატარების თაობაზე“ სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 2014 წლის 4 აპრილის N124 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


,,სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების უფლება–მოვალეობებისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ“ სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 2014 წლის 28 თებერვლის N102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორიის მიხედვით სოციალური ჭრებით არაკომერციული მიზნით მოსახლეობაზე გასაცემი I ხარისხის ხეზე მოთხოვნილი რესურსის დასაბუთებულობის შესწავლის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ.


სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო კომისიის შექმნისა და სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო კომისიის შექმნისა და სალიკვიდაციო  ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

ლაივ კამერაInvest in Samegrelo - Zemo Svanetiპროექტები

პროექტ–დაიჯესტი

ფოტო გალერეა

რეგიონის რუკა

რეგიონული რუკა

სიახლეების კალენდარი

< July 2021 >
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
1920212223
24
25
262728293031 

ბანერები

საქართველოს პრეზიდენტისაქართველოს პარლამენტისაქართველოს მთავრობარეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო